کدام تولید؟ کدام اشتغال؟ # ردیف


کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

درخواست حذف این مطلب

کدام تولید؟ کدام اشتغال؟

نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی معظم انقلاب ی، اولویت اصلی و جهت گیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری می کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.

ادامه مطلب